Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Acil Afetlerde Sağlık Hizmetlerde Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 24/03/2017


Şube Müdürü
Onur KORKMAZ


Telefon: 0 (474) 212 22 94-96

Dahili: 132

E-mail: onur.korkmaz@saglik.gov.tr 

Görevleri

1)    Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

 2)    Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek,   ilgili birimlerin faaliyetlerini mek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,

 3)    Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,

 4)    İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

 5)    Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,

 6)    Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,  tedarik,  dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

 7)    Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

 8)    Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

 9)    Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

 10)   Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

 11)   Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

 12)   Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

13) Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek

14) Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

15) Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,

16) Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

17) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,

18) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

19) İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.