Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 24/03/2017

ünsl.jpg

Şube Müdürü
Ünsal Rıfkı Ata ÖZTÜRK

Telefon:0 (474) 212 22 94-96

Dahili: 121

E-mail: u.ozturk1@saglik.gov.tr

Görevleri

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE TANIMLARI

KAMU YATAKLI SAGLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

1. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

2. Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,

3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz,

4. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

5. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

6. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak, 8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ DENETİM BİRİMİ

 

1. Sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek,

2. Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimlerini yapmak,

 

3. Kamu sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak,

 

4. Özel ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının denetimlerini ilgili şube ile koordineli olarak yapmak,

 

5. Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

 

6. Yıllık denetim planını hazırlamak,

 

7. Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

 

8. Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,

 

9. Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,

 

10. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ECZACILIK BİRİMİ

 

1. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

 

2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

 

3. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

 

4. Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

 

5. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

6. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

 

7. İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

 

8. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek,

 

9. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

 

10. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesini düzenlemek,

 

11. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

 

12. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

 

13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.