Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 24/03/2017

scd.jpg
Şube Müdürü
Sacide KILIÇ

Telefon: 0 (474) 212 22 94-96

Dahili:116

E-mail: sacide.kilic@saglik.gov.tr

Görevleri

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve YETKİLERİ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2.Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3.Sağlık hizmetleri dışında çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak,

4.Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

5.Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1.Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,

3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

TAHAKUK VE MALİ İŞLER

1.İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

2.Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,

HUKUK İŞLERİ

1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak,

2. Hukuki konularda görüş bildirmek,

3.Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,

4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,

5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,

6.Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

8.İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.