Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Hasta Hakları İl Koordinatörü

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

 


 

Hasta Hakları İl Koordinatörü

Dr.Serhat KARAKAYA


Telefon:0 (474) 212 34 21-223 22 94 - 96
Dahili:132
E-mail: serhat.karakaya@saglik.gov.tr

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRÜ GÖREVLERİ 

06/11/2014 tarihli ve 2014.5371.1165 sayılı "Hasta Hakları Uygulamaları Konulu Genelge(2014/32)" ile Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü görevleri belirlenmiştir.

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün kurulma amacı; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamaktadır.

İl koordinatörünün görevleri:

1. Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

2. HBBS' nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS' de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

3. Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

4. Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.

5. Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.

6. İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

7. Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Hasta Olarak Haklarımız;

a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

d) Mahremiyet,

e) Rıza,

f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

i) Şikayet ve Dava Hakkı,

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?
a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma