Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Sivil Savunma Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/03/2017

Sivil Savunma Uzmanı
Nevzat BALCI
Birim Sorumlusu

 

Telefon: 0 (474) 212 34 21-223 22 94 - 96
Email:nevzat.balci@saglik.gov.tr 
Dahili:104

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE GÖREV VE HİZMETLERİ

1. Sivil Savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

2. Kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri mek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil durum yönetim başkanlığı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birşiği ve koordinasyonu sağlamak,

9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

12. Kurumun Sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek yürütmek,

13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

15. Kurumun denetimine tabi  kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,